Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

DÖKÜMAŞ DÖKÜM MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İLGİLİ KİŞİ (KİŞİSEL VERİ SAHİBİ) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN

BAŞVURU FORMU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesinde sayılan haklarınız kapsamında yer alan aşağıdaki taleplerinize ilişkin tarafımıza işbu Formda açıklanan yöntem ve usullerde başvuru gerçekleştirebilirsiniz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 kapsamında ilgili kişi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz.

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Kanun 7. Maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. Kanun 11. Madde “d” ve “e” bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Söz konusu haklarınızı aşağıdaki yöntem ve şekiller ile kullanabilirsiniz.

  YÖNTEM/USUL ADRES AÇIKLAMA
Yazılı Başvuru Islak İmzalı olarak şahsen, yetkili vekil veya noter Kanalı ile

2.OSB. 1. Cd. No:41

Yeşilyurt/Malatya

İşbu formda yer alan ilgili bilgi ve belgeler belirtilerek gereği yerine getirilecek ve başvuru formu zarfı/tebligatı üzerine “KVKK İlgili Kişi Başvurusu” yazılacaktır.

Kayıtlı Elektronik

Posta (KEP) İle

Başvuru

Kayıtlı elektronik posta

(KEP) adresi ile

kvkk@dokumas.com.tr

 

KEP iletisi içeriğinde işbu formda yer alan ilgili bilgi ve belgeler belirtilerek gereği yerine getirilecek ve konu kısmına “KVKK İlgili Kişi Başvurusu” yazılacaktır.
Elektronik Posta (email) İle Başvuru Mobil imza/e-imza içerecek şekilde oluşturulan e-mail ile

 

kvkk@dokumas.com.tr

 

E-mail ileti içeriğinde işbu formda yer alan ilgili bilgi ve belgeler belirtilerek gereği yerine getirilecek ve konu kısmına “KVKK İlgili Kişi Başvurusu” yazılacaktır.

Tarafımıza işbu formda belirtilen usul ve esaslara uygun başvuruda bulunmanız halinde; talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.

Yanıtlarımız yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. Bu nedenle lütfen tarafınıza ulaşmamızı istediğiniz kanalı ve ilgili bilgileri aşağıdaki şekilde belirtiniz.

 

 

 

  Cevabın aşağıda belirttiğim adresime gönderilmesini istiyorum.
İsim  
Soy isim  
TC Kimlik No  
Telefon  
Adres  

 

 

 

Cevabın aşağıda belirttiğim KEP adresime/e-mail adresime gönderilmesini istiyorum
İsim  
Soy isim  
T.C Kimlik  No  
Telefon  

KEP Adres/ E-

Mail Adres

 

 

 

 

 

Başvurunuzu değerlendirebilmek adına lütfen ŞİRKET ile olan ilişiğinizi aşağıdaki bilgileri yanıtlayarak belirtiniz.

İlişik sebebi

 

o Müşteri  o Ziyaretçi o İş Ortağı o Bayi o Tedarikçi o Eski Çalışan o İş Başvurusu/CV Gönderimi Yapan o Diğer ……………………

Varsa ek açıklama (ilişkinin kaynağı, iletişimde olduğunuz birim, tarih, ilişiğin süresi, sözleşme vb. bilgiler) :

……………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Tarafımıza yapacağınız başvuruyu değerlendirebilmek adına lütfen işbu formun ilk kısımda belirtilen ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11 kapsamında bulunan haklarınız kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz.

 

 

 

 

 

 

 

Başvuru Sahibi İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :                                                            İmza :

 

 

AYDINLATMA METNİ

İşbu başvuru formu, başvurunuzun değerlendirilerek neticelendirilmesi için ŞİRKET ile olan ilişkinizi tespit etmek başvurunuzda yer alan talepleri yanıtlamak, ilgili kişi olarak kişisel verilerinizi tespit etmek ve  ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verebilmek için tanzim edilmiştir. ŞİRKET’in, başvuru kapsamında kimlik ve yetki tespiti için ve başvurunun değerlendirilmesi için ek bilgi ve belge talep etme hakkını saklıdır. Başvurunuz kapsamında ilettiğiniz taleplerinize ilişkin bilgi ve belgelerin yetkili kişi tarafından iletilmesi ve doğru ve güncel olması gereklidir. Yetkisiz bir başvuru yapılması halinde ve bilgilerin doğru ve güncel olmadığının tespiti halinde ŞİRKET, sorumluluk almayacaktır ve bu durumda ŞİRKET’in başvuruyu reddetme hakkı saklıdır. İşbu formda belirtilen ve tarafımıza iletilen bilgi ve belgeler Kanun’un 13’üncü maddesi uyarınca yapılan başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması ve neticelendirilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak ŞİRKET tarafından işlenecektir.  İşbu form ve başvuru kapsamında elde edilen bilgiler yazılı, sözlü olarak ve elektronik ortamda yahut fiziki ortamda toplanabilecektir. İşbu kapsamda yürütülen inceleme doğrultusunda ilgili bilgiler ŞİRKET ve iştirakleri ile söz konusu başvurunun neticelendirilmesi için avukatlık ofisi gibi hizmet alınan üçüncü kişi ve şirketler ile paylaşılabilecektir.

 

Veri Sorumlusu             :  DÖKÜM MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

E-posta adresi               :  kvkk@dokumas.com.tr
Telefon                            : 0422.2440336

 

İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı :
Tarih   :
İmza   :